Accud cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn cho các mặt hàng phổ biến. Chúng tôi kiểm tra từng sản phẩm một sau khi sản xuất, Để cho khách hàng biết nguồn gốc của sản phẩm, chúng tôi cung cấp chứng chỉ hiệu chuẩn của nhà máy riêng cho các mặt hàng phổ biến. Nếu một số khách hàng cần chứng chỉ hiệu chuẩn chính thức, chúng tôi cũng có thể gửi cho nhân viên bên thứ ba tại địa phương của chúng tôi.